Obchodné podmienky

Obchodné podmienky poskytovania služby ejoin GO

1.Úvodné ustanovenia a definície základných pojmov

Tu uvedené obchodné podmienky o poskytovaní služby ejoin GO (ďalej len „OP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu založeného zmluvou o poskytovaní služby medzi Zákazníkom a spoločnosťou ejoin s.r.o., sídlom Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 51900921, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 36924/R (ďalej len „Poskytovateľ“) a upravujú ich vzájomné práva o povinnosti, podmienky poskytovania a využívania služby ejoin GO. OP určujú časť obsahu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom za účelom poskytovania Služby. Ustanovenia v Zmluve majú pred OP prednosť, pokiaľ sú s nimi v rozpore.

Zákazník pri využívaní Služby berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je dodávateľom elektriny v zmysle Zákona o energetike, ale je poskytovateľom služby ejoin GO.

Pre účely týchto OP sa rozumie:

 • AC nabíjanie - nabíjanie Elektrického vozidla striedavým prúdom;
 • DC nabíjanie - nabíjanie Elektrického vozidla jednosmerným prúdom;
 • Cenník - dokument, v ktorom sú stanovené ceny a poplatky za poskytovanie Služby. Cenník tvorí súčasť Zmluvy a je dostupný aj na Webovom sídle;
 • Cena za kWh - cena určená za využívanie Služby, stanovená podľa aktuálne platného Cenníka;
 • Mesačný poplatok - jednorazová cena účtovaná za celé účtovacie obdobie
 • Elektrické vozidlo - vozidlo, podporujúce možnosť nabíjania akumulátora externe, pomocou nabíjacej stanice;
 • Nabíjacia karta / Karta - autorizačná karta obsahujúca RFID čip, pridelená Zákazníkovi na základe Zmluvy. Na vydanie Karty sa vzťahuje poplatok podľa aktuálneho Cenníka. Poplatok za vydanie Karty zahŕňa aktiváciu a doručenie Nabíjacej karty Zákazníkovi poštou;
 • Nabíjacia sieť alebo ejoin GO - je sieť všetkých verejne prístupných Nabíjacích staníc vlastnených a/alebo prevádzkovaných Poskytovateľom;
 • Nabíjacia stanica - verejne prístupná nabíjacia stanica Poskytovateľa zaradená do Nabíjacej siete a umožňujúca využívanie Služby. Aktuálny zoznam Nabíjacích staníc v rámci Nabíjacej siete bude vždy dostupný na Webovom sídle. Z technického hľadiska je Nabíjacia stanica zariadenie pozostávajúce z jedného alebo viacerých nabíjacích bodov, ktoré umožňujú Zákazníkovi nabíjanie akumulátora Elektrického vozidla;
 • Neoprávnené používanie Nabíjacej karty - Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovania Nabíjacej karty v prípade jej Neoprávneného používania porušujúceho Zmluvné podmienky. Zablokovaním Nabíjacej karty Poskytovateľom nezaniká povinnosť Zákazníka uhradiť všetky finančné záväzky voči Poskytovateľovi, vzniknuté využívaním Služby. Poskytovateľ informuje Zákazníka o zablokovaní Nabíjacej karty z dôvodu Neoprávneného používania Nabíjacej karty minimálne 24 hodín pred jej zablokovaním prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo prostredníctvom SMS. Po zablokovaní Nabíjacej karty v prípade Neoprávneného používania Nabíjacej karty má Poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy;
 • Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • Prostriedky komunikácie na diaľku - spôsob, ktorý umožňuje uzatvoriť Zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa a Zákazníka, a to prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie;
 • Služba - pozostáva z: nabíjania Elektrických vozidiel v Nabíjacej sieti verejne prístupných Nabíjacích staníc Poskytovateľa prostredníctvom Karty a poskytnutia Zákazníkovi Karty;
 • Zákazník - je fyzická alebo právnická osoba - spotrebiteľ, ktorá sa registrovala na Webovom sídle za účelom využívania Služby.
 • Zákon o energetike - zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji - zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
 • Zmluva - zmluva o poskytovaní Služby ejoin GO, uzatvorená medzi Zákazníkom a Poskytovateľom;
 • Zmluvné strany - rozumie sa Zákazník a Poskytovateľ;
 • Webové sídlo - rozumie sa webové sídlo www.ejoin.eu alebo www.go.ejoin.eu prostredníctvom ktorého má Zákazník prístup k registrácii a na ktorej sú zverejnené všetky podmienky a informácie pre využívanie Služby, vrátane aktuálneho statusu a rozmiestnenia Nabíjacích staníc, spôsobu obsluhy Nabíjacích staníc, novo sprevádzkovaných Nabíjacích staniciach, novinkách ohľadom elektromobility a iné;

2.Miesto a čas poskytovania Služby

Poskytovateľ poskytuje Službu na verejných Nabíjacích staniciach, ktorých zoznam je zverejnený na Webovom sídle. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tento zoznam jednostranne meniť. Poskytovateľ poskytuje Službu v čase, ktorý je uvedený pre príslušnú Nabíjaciu stanicu v uvedenom zozname s výnimkou prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služby podľa týchto OP.

3.Podmienky využívania služieb

Pred uzatvorením Zmluvy je Zákazník povinný pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre Poskytovateľa za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy. Zmluvné strany, ako aj osoby konajúce v mene Zákazníka sú povinné pred uzatvorením zmluvy za účelom identifikácie preukázať svoju totožnosť. Osoby odlišné od Zákazníka sú oprávnené podpísať Zmluvu len na základe predloženého plnomocenstva alebo poverenia preukazujúceho oprávnene konať v mene Zákazníka vo všetkých úkonoch nevyhnutných k uzatvoreniu Zmluvy.

Zmluva sa v zmysle ustanovenia § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka uzatvára elektronicky, a to vyplnením registračného formulára na Webovom sídle Poskytovateľa, a to: prostredníctvom Prostriedkov komunikácie na diaľku, pričom neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto OP.

Odoslaním registračného formulára sa Zákazník zaväzuje, že v registračnom formulári uviedol pravdivé a úplné všetky požadované informácie a zaväzuje sa bezodkladne vykonať úpravu všetkých údajov, pokiaľ prišlo po registrácii k akejkoľvek zmene.

Registráciou Zákazník potvrdzuje, že si OP dôkladne prečítal, porozumel ich obsahu, a vydáva s nimi svoj výslovný súhlas a vôľu byť týmito OP viazaný.

Pre vylúčenie pochybností, Zmluva je uzatvorená okamihom úspešnej registrácie a účinná okamihom úspešného doručenia Karty Zákazníkovi. V prípade, že registrácia nebude úspešná, nevznikne právny vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom a na uzavretie Zmluvy nevzniká právny nárok.

V prípade, že po úspešnej registrácii nebude Zákazníkovi obratom odovzdaná Karta a Zmluva, tak tie mu budú bezodkladne zaslané poštou na ním zvolenú adresu.

Po obdržaní (i) uzavretej Zmluvy je Zákazník povinný ju podpísať, zaslať späť na adresu Poskytovateľa a (ii) Karty je Zákazník oprávnený využívať Službu.

Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva obdržaná Zákazníkom podľa čl. 3.7. má zároveň povahu potvrdenia o uzatvorení Zmluvy v zmysle § 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji, pričom podpis Zákazníka nemá vplyv na okamih uzatvorenia a účinnosti Zmluvy.

Poskytovateľ Zákazníkovi poskytne využívanie Služby na Nabíjacích staniciach prostredníctvom pridelenej a aktivovanej Karty.

Zákazník je povinný pri nabíjaní Elektrického vozidla dodržiavať postup a návod, ktorý je uvedený na príslušnej Nabíjacej stanici.

Údaj o množstve odobratej elektrickej energie bude Zákazníkovi prístupný po ukončení každého nabíjania na displeji Nabíjacej stanice a rovnako bude prístupný v mesačnom výpise, ktorý mu bude zaslaný formou elektronickou alebo tlačenou.

Zákazník berie na vedomie, že Karta je neprenosná a slúži na identifikáciu Zákazníka. Zákazník sa preto zaväzuje, že Kartu bude využívať výlučne pre svoje potreby a za podmienok podľa týchto OP a Zmluvy. Zákazník je ďalej povinný zaobchádzať s Kartou vhodným spôsobom, používať ju výlučne na stanovený účel, v súlade s inštrukciami Poskytovateľa.

Zákazník berie na vedomie, že odo dňa prevzatia každej Karty je zodpovedný za jej používanie a nesie plnú zodpovednosť za jej zneužitie, stratu, krádež, zničenie alebo poškodenie.

V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia Karty, je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi. Pri oznámení Zákazník uvedie identifikačné číslo Karty. Poskytovateľ je povinný na základe takéhoto oznámenia Zákazníka zablokovať danú Kartu.

Zákazník je v plnom rozsahu zodpovedný za záväzky, pohľadávky a škodu spôsobenú neoprávneným používaním, stratou alebo odcudzením Karty a tieto je povinný Poskytovateľovi v plnom rozsahu uhradiť. Zákazník zodpovedá za akékoľvek úkony uskutočnené prostredníctvom Karty odo dňa prevzatia Karty do dňa vrátenia Karty Poskytovateľovi, resp. do momentu zablokovania Karty. Akékoľvek úkony prostredníctvom pridelenej Karty sa považujú za úkony v mene a na účet Zákazníka.

V prípade, ak Zákazník požiada o vydanie novej Karty z dôvodu jej straty, odcudzenia, poškodenia alebo jej zničenia, Zákazník je povinný uhradiť poplatok za vydanie novej Karty na základe platného Cenníka. Tento poplatok bude Zákazníkovi vyfakturovaný v najbližšej faktúre.

Zákazník má právo počas zmluvného vzťahu požiadať Poskytovateľa o vydanie ďalšej Karty na základe elektronickej žiadosti o vydanie Karty, prostredníctvom Webového sídla. Prijatie Karty potvrdzuje nový preberací protokol, ktorý sa stáva prílohou Zmluvy. Okamihom pridelenia a aktivácie ďalšej Karty zo strany Poskytovateľa sa na využívanie Služby prostredníctvom novej Karty vzťahujú všetky dojednania a podmienky upravené Zmluvou a týmito OP. Takto vydaná Karta tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Zákazník má povinnosť dodržiavať povinnosti stanovené v týchto OP. V prípade, ak Zákazník poskytne Kartu tretej osobe, za jej používanie, stratu, zničenie a pod., je voči Poskytovateľovi zodpovedný výlučne Zákazník.

4.Povinnosti Poskytovateľa a Zákazníka

Poskytovateľ je povinný:

 • umožniť Zákazníkovi využívanie Služby a to za podmienok stanovených v týchto OP a v Zmluve;
 • zabezpečiť pravidelnú technickú údržbu Nabíjacích staníc;
 • v prípade poruchy ktorejkoľvek Nabíjacej stanice zabezpečiť jej opravu bez zbytočného odkladu podľa svojich možností a schopností;
 • poskytovať Zákazníkovi technickú asistenciu týkajúcu sa Služby, v pracovné dni od 08:00 do 20:00 na telefónnom čísle +421 424 111 111; poskytovať Zákazníkovi pri využívaní Služby potrebnú súčinnosť.

Zákazník je povinný:

 • dodržiavať všetky ustanovenia OP a Zmluvy, využívať Službu len v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, pokynmi a návodmi Poskytovateľa;
 • nezneužívať Službu akýmkoľvek spôsobom, a to predovšetkým tým, že Zákazník sa zaväzuje používať ktorúkoľvek Nabíjaciu stanicu na to určeným spôsobom a túto nepoškodzovať, ani do nej akýmkoľvek spôsobom nezasahovať, brať ohľad na práva a oprávnené záujmy ostatných zákazníkov Služby a riadiť sa pokynmi Poskytovateľa, najmä ohľadom maximálnej doby státia na Nabíjacej stanici;
 • používať Nabíjaciu stanicu v súlade s účelom jej využitia tak, aby nedochádzalo na škode na majetku a zdraví;
 • informovať Poskytovateľa bez zbytočného odkladu o akýchkoľvek poruchách, porušeniach, či poškodeniach Nabíjacej stanice, ktoré Zákazník zistil, alebo o ktorých sa dozvedel počas využívania Služby;
 • uhradiť Poskytovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá bola úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobená na ktorejkoľvek Nabíjacej stanici nesprávnym, nešetrným používaním či zaobchádzaním Zákazníka.

5.Cena za poskytnutie služby

Cena za poskytovanie Služby je uvedená v aktuálnom Cenníku, ktorý je súčasťou Zmluvy a je dostupný na Webovom sídle, pričom suma bude vypočítaná v súlade so štruktúrou a sadzbami (AC alebo DC nabíjanie).

Výška platby bude vypočítaná na základe množstva odobratej elektrickej energie pri nabíjaní Elektrického vozidla, za dané účtové obdobie. Výška platby sa vypočíta na základe zariadení umiestnených v Nabíjacej stanici. V prípade rozdielneho množstva indikovaného na Nabíjacej stanici a v Elektrickom vozidle, údaj na Nabíjacej stanici je rozhodujúci.

Všetky ďalšie doplnkové služby sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka.

Ceny Služieb a ostatných poplatkov uvedených v Cenníku sú konečné a sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty („DPH“).

Poskytovateľ si vyhradzuje právo Cenník kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom zmenu Cenníka Poskytovateľ oznámi jeho zverejnením na Webovom sídle. Nový Cenník bude účinný od 1. dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bol Cenník zverejnený, pričom Poskytovateľ sa zaväzuje ho zverejniť najmenej 15 dní pred dňom, odkedy má nastať účinnosť nového Cenníka. Zákazník je povinný oboznámiť sa so zmenami Cenníka. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť Cenník počas zmluvného obdobia a účtovať Zákazníkovi poskytovanie Služby podľa nového Cenníka.

6.Platobné a fakturačné podmienky

Zákazník realizuje platby za Služby bankovým prevodom na základe faktúry za predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktorom bola Zákazníkovi Služba, prípadne iné plnenia v zmysle Cenníka, poskytnuté.

Faktúru Poskytovateľ štandardne vystaví v elektronickej podobe a teda Poskytovateľ nie je povinný zasielať Zákazníkovi faktúru aj v tlačenej písomnej forme. Urobí tak do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bola Zákazníkovi Služba, prípadne iné plnenia v zmysle Cenníka poskytnuté. Faktúra bude Zákazníkovi doručená na emailovú adresu Zákazníka špecifikovanú v Zmluve alebo oznámenú po uzatvorení Zmluvy.

V prípade dohody medzi Poskytovateľom a Zákazníkom o vyhotovení faktúry v písomnej forme ju doručí na doručovaciu adresu Zákazníka špecifikovanú v Zmluve, a to do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bola Zákazníkovi Služba, prípadne iné plnenia v zmysle Cenníka, poskytnuté.

Splatnosť faktúry je 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Za deň úhrady sa považuje deň, keď bola dlžná čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa. Ak splatnosť faktúry pripadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

V prípade omeškania Zákazníka s úhradou akéhokoľvek záväzku zo Zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Zákazníkovi úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do dňa úhrady takéhoto záväzku. Výška úroku z omeškania ročne je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s úhradou platby. Záväzok je uhradený v deň, keď dôjde k pripísaniu peňažných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa. Uplatnením úroku z omeškania Poskytovateľom nie je dotknutý nárok na náhradu škodu prevyšujúci vyfakturovaný úrok z omeškania.

Uplatnením reklamácie faktúry Zákazníkom nie je dotknutá povinnosť Zákazníka uhradiť faktúru v lehote splatnosti. Ak Zákazník riadne neuhradí fakturovanú sumu v plnej výške v lehote splatnosti, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, a to zablokovaním Karty alebo všetkých vydaných Kariet až do riadneho zaplatenia dlžnej sumy.

Nezaplatenie akéhokoľvek záväzku voči Poskytovateľovi znamená porušenie povinností Zákazníka a zakladá právo Poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy tak, ako je uvedené nižšie.

Zákazník má právo započítať svoje pohľadávky voči Poskytovateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa.

7.Prerušenie, obmedzenie poskytovania Služby

Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby v nasledovných prípadoch:

 • Zákazník je v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky voči Poskytovateľovi;
 • pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opravách a údržbe Nabíjacích staníc, v týchto prípadoch Poskytovateľ tieto informácie Zákazníkovi oznámi najneskôr 10 kalendárnych dní vopred, pričom za oznámenie podľa tohto bodu sa považuje aj zverejnenie oznamu na Webovom sídle;
 • nepredvídanej poruchy, pričom v takomto prípade Poskytovateľ oznámi túto skutočnosť Zákazníkovi bez zbytočného odkladu, pričom za oznámenie podľa tohto bodu sa považuje aj zverejnenie oznamu na Webovom sídle;
 • neodvrátiteľnej udalosti, ktorá nemá pôvod v prevádzke Nabíjacích staníc, najmä v prípade neodvrátiteľnej prírodnej udalosti, teroristickej akcie, vojny, štrajku majúceho vplyv na možnosť plnenia povinnosti Prevádzkovateľa;
 • v prípade prerušenia alebo obmedzenia distribúcie elektriny príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorého je Nabíjacia stanica pripojená, v prípadoch a za podmienok stanovených v Zákone o energetike a v ostatných súvisiacich predpisoch;
 • Poskytovateľ zistí, že Zákazníkom poskytnuté údaje sú nepravdivé alebo neaktuálne, alebo Poskytovateľ bude mať dôvodné podozrenie na takéto konanie, alebo Zákazník iným spôsobom hrubo poruší Zmluvu. V takomto prípade si Poskytovateľ vyhradzuje právo na dočasné pozastavenie alebo aj úplné ukončenie poskytovanej Služby.

Počas prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služby, Poskytovateľ nemá povinnosť Zákazníkom poskytovať Službu, pričom po odstránení príčin obmedzenia alebo prerušenia, bude využívanie služby bezodkladne obnovené a umožnené.

Poskytovateľ nie je povinný poskytovať Službu v prípade stavov núdze, ktoré sú upravené Zákonom o energetike, pričom stavom núdze sa v zmysle ust. § 20 Zákona o energetike v elektroenergetike rozumie, náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok energie, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveň určenú pre technické prostriedky zabezpečujúce automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny alebo vyradenie energetických zariadení z činnosti alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku mimoriadnych udalostí a krízovej situácie, opatrení hospodárskej mobilizácie, havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia, ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy, nedostatku zdrojov energie, teroristického činu.

8.Zodpovednosť a vady

Ak poruší niektorá zo Zmluvných strán povinnosti vyplývajúce z týchto OP a Zmluvy, má poškodená Zmluvná strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za neposkytnutie Služby v prípade (i) vád, či nevhodnosťou technického vybavenia Elektrického vozidla, (ii) nesprávnym postupom Zákazníka pri využívaní Služby, (iii) zavinením tretej osoby, ktorá spôsobila poškodenie, znefunkčnenie, alebo krádež Nabíjacej stanice a (iv) nedodržaním OP alebo príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť pri poskytovaní Služby za výkon konektorov, ktorý je informatívne uvedený pri Nabíjacích staniciach ako maximálny možný výkon Nabíjacej stanice.

Poskytovateľ nezodpovedá Zákazníkovi za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať Službu, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd, s výnimkou ak tieto škody vznikli v dôsledku preukázateľne úmyselného protiprávneho konania Poskytovateľa.

Poskytovateľ a Zákazník sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých sú si vedomé, že by mohli viesť ku škodám a budú sa usilovať hroziace škody odvrátiť.
Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré by mohli využívaním Služby vzniknúť maximálne do výšky 5 000 EUR (slovom: päťtisíc euro).

Pokiaľ si Zákazník nesplní svoju povinnosť informovať o zmene svojich údajov či už v rámci registračného formuláru alebo Zmluvy, Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne v tejto súvislosti Zákazníkovi. V prípade, ak Zákazník poskytne nepravdivé, neúplné alebo inak nesprávne informácie a v súvislosti s tými vznikne akákoľvek škoda, takáto škoda bude od Zákazníka vymáhateľná.

Poskytovateľ zodpovedá za vady Služby v súlade s § 623 a 624 Občianskeho zákonníka.

9.Doručovanie

Pokiaľ nie je v OP alebo v Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, výzvy a iné podania, ktoré sa majú podľa Zmluvy alebo OP urobiť písomne (ďalej len „písomnosti“), sa budú považovať za riadne podané druhej zmluvnej strane, ak budú doručené druhej zmluvnej strane ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov:

 • osobným doručením adresátovi na adresu uvedenú v Zmluve alebo oznámenú po uzavretí Zmluvy,
 • doručením prostredníctvom poštového doručovateľa,
 • kuriérskou službou,
 • elektronicky na emailovú adresu uvedenú v Zmluve alebo oznámenú Poskytovateľovi po uzavretí Zmluvy.

Pri osobnom doručovaní sa písomnosti považujú za doručené dňom vyznačeným na potvrdení prevzatia písomnej zásielky jej adresátom (napr. odtlačok pečiatky z podateľne zmluvnej strany alebo potvrdenie prevzatia na kópii doručovanej písomnosti).

Písomnosti, ktoré Zákazník alebo Poskytovateľ doručuje prostredníctvom poštového doručovateľa alebo kuriérskej služby (ďalej len „zásielka“), sa považujú za doručené ich adresátovi:

 • dňom prevzatia zásielky,
 • dňom odopretia zásielku adresátom prevziať,
 • na siedmy deň od uloženia zásielky na pošte,
 • dňom vrátenia zásielky jej odosielateľovi, ak zásielku nebolo možné doručiť na poslednej známej adrese zmluvnej strany, ktorej bola zásielka doručovaná.

Písomnosti, doručované elektronicky sa považujú za doručené:

 • nasledujúci pracovný deň po dni vyznačenom na potvrdení o úspešnom odoslaní faxovej správy,
 • nasledujúci pracovný deň po dni v ktorom bola e-mailová správa odoslaná.

Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie e-mailovej adresy, a to bezodkladne po tom, čo takáto zmena nastala. Písomnosť sa považuje za doručenú na odosielateľovi poslednú známu e-mailovú adresu adresáta.

10.Podávanie reklamácii

Reklamáciou sa rozumie písomné podanie Zákazníka alebo jeho oprávneného zástupcu, ktoré je adresované Poskytovateľovi, ktorým sa Zákazník domáha najmä uplatnenia zodpovednosti poskytovateľa za zlé poskytnutie Služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a Zákazník požaduje od Poskytovateľa nápravu. Účelom reklamácie je najmä odstránenie Zákazníkom vytýkaných vád.

Zákazník má právo reklamovať najmä:

 • kvalitu poskytovanej Služby;
 • nefunkčnosť RFID karty;
 • fakturáciu poskytnutej Služby;
 • iné zistené vady súvisiace s poskytovaním služby zo strany Poskytovateľa

Zákazník môže reklamáciu uplatniť.

 • písomne u Poskytovateľa na korešpondenčnej adrese: ejoin s.r.o., Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom;
 • elektronicky na e-mailovej adrese info@ejoin.eu;
 • osobne u Poskytovateľa, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený záznam;

Podanie, ktorým Zákazník uplatňuje reklamáciu, musí čitateľne obsahovať:

 • identifikáciu Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu;
 • číslo Zmluvy;
 • predmet reklamácie (t.j. popis s odôvodnením reklamácie, spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie; ak sa reklamácia týka faktúry, identifikačné údaje reklamovanej faktúry, spolu s variabilným symbolom, ktorej sa reklamácia týka);
 • podpis Zákazníka alebo jeho oprávneného zástupcu, ak nejde o reklamáciu prostredníctvom elektronickej komunikácie;
 • dátum podania reklamácie;
 • adresu, na ktorú bude odpoveď zaslaná (v prípade, ak nie je zhodná s adresou, ktorú eviduje Poskytovateľ).

Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti a Poskytovateľ nevie z tohto dôvodu reklamáciu vybaviť, je povinný vyzvať Zákazníka na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak Zákazník reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú.

Ak reklamáciu podáva v mene Zákazníka jeho splnomocnenec (zástupca), k reklamácii musí byť priložené aj písomné splnomocnenie podpísané Splnomocnencom na zastupovanie Zákazníka vo veci reklamácie a Zákazníkom.

Reklamácia musí byť po zistení nedostatkov uplatnená bezodkladne.

Uplatnením reklamácie faktúry nezaniká povinnosť Zákazníka uhradiť faktúru v lehote splatnosti.

Poskytovateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní od uplatnenia reklamácie (pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak). Uplatnením reklamácie sa rozumie deň doručenia písomnej reklamácie Poskytovateľovi v súlade s týmito OP.

V prípade neúplnej reklamácie, začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie odo dňa doručenia doplnenej reklamácie Zákazníkom.

Odberateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov využiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Podmienkou na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je zamietnutie predchádzajúcej žiadosti Zákazníka o nápravu Poskytovateľom alebo ak Poskytovateľ na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa, kedy mu bola Zákazníkom odoslaná.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane, s uvedením dôvodu predĺženia takejto lehoty.

11.Zánik zmluvy

Zmluva zaniká:

 • na základe dohody Zmluvných strán;
 • výpoveďou Zmluvy;
 • odstúpením od Zmluvy z dôvodov podľa tohto článku;

Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.

Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu doručením písomnej výpovede tejto Zmluvy druhej zmluvnej strane s výpovednou lehotou jeden kalendárny mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy doručená druhej zmluvnej strane.

Účinnosť odstúpenia nastane doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom odstúpení od Zmluvy zaslanom druhej zmluvnej strany.

V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy do dňa účinnosti odstúpenia.

Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť prostredníctvom písomného odstúpenia v prípade:

 • ak je Zákazník v omeškaní s úhradou faktúry a túto neuhradil ani do lehoty uvedenej v upomienke od doručenia na jej uhradenie;
 • ak Zákazník poskytne nepravdivé údaje vo formulári na uzavretie Zmluvy;
 • zneužíva Službu v zmysle OP;
 • opakovane porušuje podmienky OP;
 • ak Zákazník nedoručí Poskytovateľovi ním podpísanú Zmluvu v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia Zmluvy a Karty;
 • zmeny účelu využitia Služby na iný účel ako pre vlastnú potrebu spotrebiteľa.
 • ak Zákazník počas dvanástich (12) po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ani raz nevyužil žiadnu zo Služieb;
 • ak dôjde k zablokovaniu Nabíjacej karty v prípadoch Neoprávneného používania Nabíjacej karty.

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy písomným odstúpením od zmluvy zaslanom Zákazníkovi. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom Zákazníkovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení Poskytovateľa o odstúpení zaslanom Zákazníkovi. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľom sa považuje za doručené Zákazníkovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo tretím dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa Zákazník o uložení zásielky nedozvedel.

Zákazník je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť prostredníctvom písomného odstúpenia v prípade:

 • ak dôjde k zvýšeniu ceny Služby, pričom v takomto prípade je oprávnený písomne odstúpiť do 15 dní odo dňa účinnosti Cenníka podľa týchto OP;
 • ak dôjde k zverejneniu nových OP, pričom v takomto prípade je oprávnený písomne odstúpiť do 15 dní pred dňom účinnosti nových OP;
 • Zákazník nemôže využívať Službu pre okolnosti, ktoré nepretržite trvajú dlhšie ako 30 (slovom: tridsať) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Zákazník je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. V takomto prípade môže Zákazník uplatniť u Poskytovateľa právo na odstúpenie od Zmluvy v listinnej forme, alebo prostredníctvom formuláru na odstúpenie od Zmluvy. Náklady súvisiace s vrátením Karty znáša v takom prípade Zákazník.

Účinnosť odstúpenia nastane doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy zaslanom Zákazníkovi.

Odstúpenie od Zmluvy alebo jej ukončenie z iného dôvodu sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z porušenia Zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej pokuty, zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Ustanovenia vzťahujúce sa k vysporiadaniu vzájomných právnych vzťahov na základe Zmluvy zostávajú v platnosti do momentu ich vysporiadania.

12.Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za Službu a rozsah a štruktúru Služby, a to najmä v prípade (i) zmeny podmienok na trhu poskytovania Služieb, (ii) zvýšenia nákladov za poskytovanie Služby, (iii) zmeny trhového a/alebo technologického vývoja Služby, (iv) zmeny príslušnej legislatívy a (v) rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.

Právne vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve a v OP sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike predovšetkým Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji.

Žiadna zo Zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany s výnimkou postúpenia pohľadávok Poskytovateľa voči Zákazníkovi vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.

Ustanovenia Zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie Zmluvy (alebo jeho časť) neplatné alebo nevynútiteľné v dôsledku zmeny platných právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia novými, určenými právnou úpravou resp. zmenou tak, aby bol zachovaný účel Zmluvy a zámery Zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach.

Zmena identifikačných údajov Zmluvných strán zapisovaných do obchodného registra, ako aj číslo účtu, zmeny útvaru zodpovedného za uzatvorenie a plnenie Zmluvy sa nebudú považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k tejto Zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu doporučenou zásielkou zaslanej druhej Zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznámená zmena nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.

Poskytovateľ má právo jednostranne meniť OP vzhľadom na zmenu cien. Účinnosťou nových OP zaniká platnosť týchto OP. Poskytovateľ upovedomí Zákazníka o zmene OP zverejnením na Webovom sídle, minimálne 15 dní pred ich účinnosťou.

Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2021.