Cenník služieb ejoin GO

1.Ceny

Všetky ceny sú vrátane DPH. Ceny sa môžu meniť v závislosti od nákupnej ceny energie v danej lokalite.

Nabíjacia sieť ejoin GO 1

AC nabíjanieDC nabíjanieMesačný poplatokVydanie nabíjacej karty Partnerské nabíjacie stanice
Cena0,29 €/1 kWh0,39 €/1 kWh0 €6 €Podľa platnej tarify*

* cena za nabíjanie na partnerských nabíjacích staniciach sa môže líšiť. Partnerskou nabíjacou stanicou môže byť aj stanica ejoin. Platný tarif na partnerských staniciach je zverejnený v mobilnej aplikácii ejoin GO

Poplatok za parkovanie po ukončení nabíjania 7

Parkovanie na AC nabíjacích staniciachParkovanie na DC nabíjacích staniciach
Cena0,20 €/min1,00 €/min
  • Nabíjacia sieť alebo ejoin GO – je sieť všetkých verejne prístupných Nabíjacích staníc vlastnených a/alebo prevádzkovaných Poskytovateľom;
  • AC nabíjanie – nabíjanie Elektrického vozidla striedavým prúdom;
  • DC nabíjanie – nabíjanie Elektrického vozidla jednosmerným prúdom;
  • Mesačný poplatok – jednorazová cena účtovaná za celé účtovacie obdobie;
  • Nabíjacia karta / Karta – autorizačná karta obsahujúca RFID čip, pridelená Zákazníkovi na základe Zmluvy. Na vydanie Karty sa vzťahuje poplatok podľa aktuálneho Cenníka. Poplatok za vydanie Karty zahŕňa aktiváciu a doručenie Nabíjacej karty Zákazníkovi poštou;
  • Cena za kWh – cena určená za využívanie Služby, stanovená podľa aktuálne platného Cenníka
  • Poplatok za parkovanie – Poplatok za parkovanie sa účtuje po úplnom nabití elektromobilu. Po skončení nabíjania má zákazník 15 minút na odpojenie konektora a opustenie parkovacieho miesta. Následne mu bude za každú minútu účtovaný vyššie uvedený poplatok.

2.Výpočet ceny a platba

Suma, ktorú má zákazník zaplatiť za naše služby je vypočítaná ako suma nabitých kWh za celé zúčtovacie obdobie, a vynásobená jednotnou cenou za nabíjanie, podľa predchádzajúceho bodu cenníka. Za jedno účtovacie obdobie sa pokladá jeden kalendárny mesiac.

Jednorazový poplatok za vydanie Nabíjacej karty bude zákazníkovi zaslaný vo forme faktúry, a to do 30 dní od dátumu registrácie.

V prípade, ak Zákazník požiada o vydanie novej Karty z dôvodu jej straty, odcudzenia, poškodenia alebo jej zničenia, zákazník je povinný uhradiť poplatok podľa platného Cenníka za vydanie novej Karty. Tento poplatok bude zákazníkovi zaslaný vo forme faktúry, do 30 dní od žiadosti o vydanie novej karty.

Zákazník realizuje platby za Služby bankovým prevodom na základe faktúry za predchádzajúci kalendárny mesiac, v ktorom bola Zákazníkovi Služba, prípadne iné plnenia v zmysle Cenníka, poskytnuté.

Faktúru Poskytovateľ štandardne vystaví v elektronickej podobe, Poskytovateľ teda nie je povinný zasielať Zákazníkovi faktúru aj v tlačenej písomnej forme. Pre faktúru za nabíjanie tak urobí do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bola Zákazníkovi Služba poskytnutá. Faktúra bude Zákazníkovi doručená na jeho emailovú adresu špecifikovanú v Zmluve alebo oznámenú po uzatvorení Zmluvy.

V prípade dohody medzi Poskytovateľom a Zákazníkom o písomnom vyhotovení faktúry ju doručí na doručovaciu adresu Zákazníka špecifikovanú v Zmluve, a to do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bola Zákazníkovi Služba poskytnutá.

3.Dátum účinnosti

Tento Cenník je vydaný dňa 25.2.2023 a uplatňuje sa od 01.4.2023.

Tento Cenník sa uplatňuje vo vzťahu ku každému Zákazníkovi rovnako, počínajúc dátumom 01.4.2023.

Tento Cenník sa uplatňuje automaticky voči každému už registrovanému Zákazníkovi.