GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument (Ochrana osobných údajov) upravuje spôsob akým narábame s informáciami a údajmi, ktoré ste nám poskytli tak, aby sme Vám vedeli zabezpečiť čo najefektívnejší spôsob využívania našich produktov a služieb poskytovaných online (cez našu webovú stránku a aj mobilnú platformu).
Budeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli (či už prostredníctvom našich webových stránok, mobilnej platformy alebo akýmkoľvek iným spôsobom), alebo získané prípadne inými prostriedkami, a to pre účely uvedené v tejto (Ochrana osobných údajov). Získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov je vykonávané v súlade s platnou legislatívou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo iným predpisom, napr. General Data Protection Regulation.(ďalej len GDPR)

1.Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je ejoin, s.r.o. založená na Slovensku a so sídlom na adrese Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v oddiely Sro. , vložka číslo 36924/R, IČO: 51 900 921 ( ďalej len „ejoin“ alebo „my

2.Aké osobné údaje o Vás získavame? Pre aký účel a na ako dlho ich získavame?

Spracúvame Vaše osobné údaje len v rozsahu jednotlivých služieb, ktoré poskytujeme, alebo na iné účely spracúvania, a to konkrétne:

2.1 Naše produkty a služby poskytujeme prostredníctvom našich webových stránok a mobilných aplikácii, avšak využívanie našich produktov a služieb vyžaduje registráciu. Za účelom registrácie spracúvame Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, trvalá a poštová adresa, občianstvo, e-mail, telefónne číslo a účet na Pay Pal. Právny základ pre takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Zároveň nám pri registrácii dávate súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov.

2.2 Môžeme Vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky za účelom propagácie našich produktov a služieb aj bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Prijímanie takejto marketingovej komunikácie však môžete kedykoľvek odmietnuť. Podrobnosti o Vašich elektronických kontaktoch za týmto účelom budú spracúvané počas trvania zmluvného vzťahu, za predpokladu, že túto komunikáciu neodmietnete. e-communication.

2.3 Za účelom zasielania obchodných informácií týkajúcich sa našich produktov a služieb môžeme Vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, trvalá a poštová adresa, občianstvo, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, súbory cookies, údaje o návštevách našich webových stránok a mobilných aplikácii, behaviorálne údaje a ďalšie. Takéto spracúvanie je založené na Vašom súhlase udelenom počas registračného procesu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania tohto súhlasu.

2.4. Za účelom zaistenia funkčnosti našich webových stránok a mobilných aplikácií môžeme spracúvať tzv. súbory cookies. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré server umiestňuje do Vášho počítača pri načítaní webovej stránky alebo mobilnej aplikácie.

Právnym základom takéhoto spracúvania je plnenie zmluvy (t. j. poskytovanie našich služieb).

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná k zaistení funkčnosti webových stránok a aplikácií (t. j. po dobu niekoľkých dní alebo týždňov, prípadne i po dobu trvania zmluvného vzťahu, pokiaľ je to nutné).

2.5 Okrem vyššie uvedeného musíme spracúvať a uchovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, PayPal účet, a to za účelom prípadných dotazov a sťažností v budúcnosti.

Toto spracúvanie je založené na našom oprávnenom záujme alebo na oprávnenom záujme tretej strany. Osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie tohto účelu, nie však dlhšie ako po dobu 10 rokov od zahájenia zákonnej premlčacej lehoty v každom jednotlivom prípade.

3.S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené tretím osobám, ktoré nám poskytujú administratívnu alebo technickú podporu, t. j. Sprostredkovateľom dát. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s poskytovateľmi platobných služieb, s úradmi a orgánmi štátnej správy, s externými partnermi alebo s inými osobami, ktoré však samozrejme podliehajú povinnosti zachovania dôvernosti.

K Vašim osobným údajom má prístup len obmedzený počet našich zamestnancov.

Zamestnanci sú povinní považovať Vaše osobné údaje, rovnako tak ako informácie o opatreniach prijatých za účelom ich ochrany, za prísne dôverné. Tretie osoby sú oprávnené spracúvať vaše osobné údaje len na základe našich výslovných pokynov

4.Aké sú Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Pokiaľ nám udelíte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, robíte tak celkom dobrovoľne a zároveň máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu (vrátane profilovania) alebo na základe oprávneného záujmu, máte tiež právo kedykoľvek podať námietku proti takému spracúvaniu.

Ďalšie Vaše práva zahŕňajú: právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť proti spoločnosti ejoin, ako prevádzkovateľovi, na Úrad na ochranu osobných údajov

5.Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorá je nevyhnutne nutná na splnenie určitého účelu spracúvania, t. j. typicky po dobu plnenia zmluvného vzťahu alebo po dobu výslovne vyžadovanú platnými právnymi predpismi. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, tieto osobné údaje budú spracúvané len po dobu platnosti súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ tak urobíte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na účely, na ktoré bol súhlas udelený.

6.Ako využívame sociálne siete?

Naše webové stránky môžu obsahovať funkcie sociálnych médií či mobilných aplikácii, ako sú Facebook alebo Twitter. Tieto funkcie môžu zhromažďovať určité informácie o návštevníkoch našich webových stránok, ako je napríklad IP adresa alebo história prehliadania a môžu do prehliadačov návštevníkov implementovať súbory cookies. Berte prosím na vedomie, že spracúvanie zhromažďovaných údajov sa riadi zásadami prijatými prevádzkovateľmi sociálnych sietí, a preto sa na tieto účely spracúvania nevzťahuje toto ustanovenie Ochrany osobných údajov.

7.Zmeny v spracúvaní osobných údajov

Akékoľvek zmeny, ktoré môžu byť v budúcnosti uskutočnené v rámci ustanovenia o Ochrane osobných údajov, Vám budú oznámené prostredníctvom dohodnutých komunikačných kanálov.

Odporúčame však, aby ste pravidelne kontrolovali znenie tohto ustanovenia o Ochrane osobných údajov.